Lynden Training CenterHazardous Materials Training

907-456-2223

Current Course Schedule

FSI1 - Fire Service Instructor 1

December 2-6, 2019

FSI2 - Fire Service Instructor 2

November 11-December 10, 2019 (Online)

December 11-13, 2019 (Classroom)

NSTC01 - Unescorted Module

November 25, 2019

NSTC02 - Unescorted Module Update/Refresher

November 25, 2019

ER03 - Hazardous Materials Technician Annual Refresher

December 9, 2019